Pensjonistutvalget

Pensjonisttillitsvalgt: Jorunn Madsen, Tjøme

Nestleder: Bjørg Gran, Tjøme

Medlem: Kaia Røyseth

Medlem: Borgny Moen


KONTINGENTEN FOR HELE 2021 ER KR 910,- (Nå fordelt på to halvårige faktureringer).


 Jobbing/pensjon

KAN JOBBE, MEN BARE ETTER 65

Lønnsoppgjøret i kommunene har gjort det lettere å kombinere jobb og pensjon for en del av AFP-pensjonistene, men ikke alle. De som har AFP etter tjenestepensjonsordningens regler kan jobbe så mye de vil for 180 kroner timen. De som har AFP regnet etter folketrygdens regler, kan bare tjene 15 000 før pensjonen reduseres.


Publisert: 04. juni 2014

Informasjonsavdelingen


Fagforbundet gikk til dette tariffoppgjøret med ambisjoner om å rydde i de innfløkte reglene, og klarte det delvis.

I fjor vant Fagforbundet en sak i arbeidsretten som ga folk rett til å tjene opp pensjon fra time de jobber. Det var en viktig seier, men for de som alt var pensjonister eller var i ferd med å ta ut pensjon, skapte det usikkerhet og uklare regler.

I den nye tariffavtalen er det fastslått at de som får pensjon etter tjenestepensjonsordningens regler, det vil si de fleste som er over 65 år eller har en særaldersgrense, kan jobbe ved siden av pensjonen uten at den reduseres. Det vil imidlertid ikke gjelde alle, de som har kort opptjening eller har jobba mye deltid vil imidlertid fortsatt kunne få AFP etter  folketrygdens regler. De som tar ut AFP ved 62 år vil fortsatt ha svært begrenset mulighet for å jobbe ved siden av pensjonen. Her gjelder fortsatt de gamle reglene som setter et tak på 15 000 på det man kan jobbe. Skjekk derfor hvilke regler som gjelder før du tar jobb ved siden av pensjon.

Den nye folketrygden åpner for at man kan begynne å ta ut sin folketrygd allerede ved 62 år selv om man jobber. I offentlig sektor er det ikke mulig å ta ut AFP eller tjenestepensjon og velge å fortsette å jobbe. Ønsker man det, må man søke en delvis AFP eller delvis tjenestepensjon.


Det året medlemmet fyller 76 år er medlemmet fritatt for kontingenten, men beholder alle rettighetene sine i Fagforbundet.


PENSJONISTAVLØNNING – KS- OMRÅDET

I juni i år falt det dom i Arbeidsretten om at 14-timers- regelen for innmelding i tjenestepensjonsordningen er diskriminerende og at alle skal meldes inn i pensjonsjonsordningen fra første time. Dommen omfattet også pensjonister som hadde kunnet arbeide inntil 14 timer i uka i tillegg til å motta pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning.

Den 23. september 2013 kom LO Kommune til enighet med KS om engasjement på pensjonistvilkår. Enigheten medfører blant at alderspensjonister kan engasjeres på pensjonistvilkår med en timelønn på kr. 175,- pr arbeidet time samt eventuelle ubekvemstillegg. Grensen på 14 timer pr. uke gjelder ikke lenger. Ordningen gjelder ikke AFP-pensjonister. Protokoll av 23.09.2013 følger vedlagt.

Det gjøres oppmerksom på at protokollen bare gjelder for KS-området. Øvrige tariffområder kommer vil tilbake til på et senere tidspunkt.

Med hilsen

Fagforbundet

Jan Helge Gulbrandsen

AU ansvarlig Unni Rasmussen


Rapport fra møte 3. januar.

Det var et fryktelig vindvær og snø, glatte veier, og lite koselig.

6 stykker møtte frem allikevel ,veldig tøft gjort.

Vi som var der hadde det veldig hyggelig ,vi la opp møteplan for hele året.

Det blir møter hver mnd.nå, så vi får samlet inn penger til en lenger tur.

Alle møtene kommer i Tønsbergs Blad.

Neste møte 7. februar, på Tjøme.

Leder Jorunn M