HR – INFO Ansatte og sykefravær

Ansatte og sykefravær

Sykemelding
Om du har flere stillinger i Færder kommune, må du be legen om sykemeldinger for hvert enkelt arbeidsforhold.
Eksempelvis:
Dersom du jobber både ved Borgheim u-skole (50% stilling) og ved Bjønnesåsen (10% stilling) må det leveres 2 stk sykemeldinger dersom du er syk i begge stillinger. Det må også leveres 2 stk sykepengesøknader. En ansatt som har stilling ved både skole og SFO og som er sykemeldt i begge stillinger, må passe på å levere 2 stk sykemeldinger/sykepengesøknader ettersom det er egne bedriftsnummer ved Skole og SFO.
Det leses inn sykemeldinger og sykepengesøknader elektronisk, så det er derfor svært viktig at dette er korrekt både med hensyn til sykepengerefusjoner fra NAV samt korrekt lønnsutbetaling. Manglende sykepengesøknad kan føre til stopp av lønn.
Du må ha tiltrådt stillingen (dvs møtt frisk klar til jobb første dag) for å ha rett til å benytte sykemelding og få sykelønn fra første dag jf HTA 8.2.2.
Egenmelding
For å ha rett til å benytte egenmelding ved egen sykdom må du ha vært ansatt i Færder kommune i 2 måneder. Dersom du er vikar eller har permisjon uten lønn vil du etter et opphold på mer enn 14 dager igjen måtte levere sykemelding ved sykefravær før du har opparbeidet deg ny rett til å benytte egenmelding etter 2 måneder.
Fravær på grunn av sykdom varsles arbeidsgiver så snart som mulig og bekreftes snarlig med egenmelding eller sykemelding. (Hovedtariffavtalen HTA 8.2.2) Rett til sykelønn faller bort dersom fraværet ikke blir tilfredsstillende dokumentert jf Folketrygdloven § 8-7.
Sykdom kan dokumenteres med egenmelding i inntil 8 dager ved egen sykdom– fra og med 9. fraværsdag kreves sykemelding. Du må ha vært frisk i 16 dager før du kan benytte egenmelding når det er brukt 8 egenmeldingsdager innenfor en periode på 16 dager.
Det er samme krav til sykdomsbegrepet ved egenmelding som sykemelding.
Dersom det dreier seg om sosiale forhold, sorg eller lignende, kan det være at det er velferdspermisjon som vil være riktig å be om. Anbefaler uansett at du har en god dialog med din leder for at dere sammen avklarer hva som er riktig å benytte i den eksakte situasjonen du er i. Kanskje kan fraværet unngås ved enklere tilrettelegging.

Maksdato for sykepenger
Hvis du har vært syk i 50 uker eller mer og/eller nådd maks sykepengedato hos NAV må du ha vært helt arbeidsfør i hele din stilling i 16 dager før du kan benytte egenmelding eller få sykelønn ved sykemelding i inntil 16 dager– og du må ha vært helt frisk i hele din stilling/ansettelsesforhold i 26 uker og opparbeidet deg nye rettigheter hos NAV for å ha rett til sykelønn fra arbeidsgiver. (HTA § 8.2.2)

Sykepengerefusjon
Fom 010119 vil også alle sykepengekrav overfor NAV foregå fullelektronisk. Det er derfor viktig at ansattforhold er korrekt til enhver tid. Ledere benytter Visma Enterprise Web daglig/månedlig for å sjekke ansattforholdene (Medarbeidere/Mine ansatte og Medarbeidere/Ansattinformasjon/Still.informasjon). I tillegg til dette vil god kontakt mellom leder og porteføljeansvarlig på lønn være med på å sikre at dette fungerer tilfredsstillende.
Pleie/opplæringspenger
Vi minner om muligheten til å få pleie/opplæringspenger ved barns sykdom eller støtte for behandlingsdager ved egen sykdom fra NAV. Det er viktig at ansatt i slike tilfeller søker NAV om støtte samtidig som vi stopper lønn for den ansatte i fht det aktuelle tidsrommet. Slike ytelser kan utbetales direkte fra NAV. Leder må gi HR beskjed om å stoppe lønn for aktuelt tidsrom. Dersom lønnen utbetales til den ansatte i stedet for at den stoppes, må også HR ha beskjed fra leder slik at det blir sendt refusjonskrav overfor NAV i fht den ansatte i fht aktuelt tidsrom.

Unntak for arbeidsgiverperioden
Ved svangerskapsrelatert fravær samt tilfeller hvor det er ansatte som har langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, vil man kunne søke om refusjoner fra NAV fra 1. dag.
Ettersom HR er kjent med at det til enhver tid er en del slike tilfeller, så er det viktig at leder har god dialog med den ansatte samt med HR/Lønn for å få inn refusjoner i slike tilfeller.

Ved spørsmål om regelverket i fbm dette infoskrivet kan leder kontakte HR avdelingen.